Сургалтын хугацаа

2022.06.16

Сургалтын цаг

40

Сургалтын хэлбэр

Онлайн, LPU, India

Хичээлийн тодорхойлолт

Програм тестинг-ийн сургалт нь бүтээгдэхүүний үнэлгээ хийхэд ашигладаг туршилтын техник, арга барил, төрлүүдийн талаар танилцуулна. Программ хангамжийн компаниудад ашиглагддаг нээлттэй эхийн болон проприатори програм хангамжийн тест хийх төрөл бүрийн хэрэгслийг ашиглан тест хийх, туршилт явуулах, альфа болон бета тест зэрэг тестийн хэлбэрийг тус сургалтаар орно. Тестийн үндэс, программ хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарыг өндөр түвшинд байлгахад шаардлагатай мэдлэг, программ хангамжийн салбарт алдаагүй, согоггүй бүтээгдэхүүн гаргах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй хамгийн сүүлийн үеийн туршлагуудын талаар мэдлэгийн оюутнуудад олгох нь энэ хичээлийн гол зорилго болно.

Агуулга

Module 1:- Introduction to Software Testing Types and Test Levels

Topics:

 • Errors, Faults and Failures in Software Applications
 • Testing Types: Black Box Testing, White Box Testing, Grey Box Testing
 • Equivalence Class Partitioning, Boundary value analysis, Decision tabletesting
 • Statement Coverage, Branch, condition coverage, data flow testing and Mutation Testing
 • Path Coverage Testing: Cyclomatic complexity calculation
 • Test Levels: Unit, Integration, System and Acceptance
 • Top-down, Bottom up Integration testing approaches
 • Functional vs Non-functional Testing
 • Alpha vs Beta Testing
 • Performance testing types: Usability test, portability test, load test, stress test, security test, configuration test, volume testing, compatibility testing, documentation testing, environment testing

Module 2:-STLC, Test Process, test case reports and test framework

Topics:

 • Verification versus Validation
 • V-Model of Software Testing
 • STLC - Software Testing Life Cycle
 • Defect Management Process in Software Testing
 • Frontend Testing Vs. Backend Testing
 • Monkey & Gorilla Testing
 • Introduction to open source and commercial software testing tools
 • Test Case Creation and Test Case Template Overview
 • Web Application/ Mobile Application Testing Process and tools
 • Topmost testing Tools/Frameworks used in Industries

Module 3:-Introduction to Junit, Selenium and Katalon Studio

Topics:

 • Selenium Configuration and integration in Eclipse
 • Features & Components of Selenium
 • Browser Automation Scripting with Selenium
 • Test Case Reporting using TEST-NG Tool.
 • Working with Katalon Studio for record and playback test scenarios
 • Exporting test cases into java, python or XML test scripts
 • Comparative Analysis of QTP vs Selenium